Ekonomi

Piyasadan haberler

A1CAP, ACP… ‘’Şirketimizin 01.06.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimiz tarafından GLRYH ve RTALB paylarında alım satım emirlerinin kabul edilmemesine yönelik kararı, Şirketimizin 08.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında gözden geçirilmiş olup, yatırımcılardan gelen talepler de dikkate alınarak, 13.06.2022 tarihinden itibaren GLRYH ve RTALB paylarında alım satım emirlerinin yeniden kabul edilmesine karar verilmiştir.’’

TDGYO…’’Ulusal bir dijital yayın organı olan BirGün tarafından kamuoyuna aktarılan ve Şirketimizle ilgili asılsız ve yalan habere ve bu habere dayandırılan söylentilere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun, II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin, “Haber ve söylentilerin doğrulanması” başlıklı 9. Maddesine istinaden açıklama yapılması zarureti doğmuştur. ‘Borsa İstanbul’daki Hamas’ başlıklı Haberde Şirketimiz ve mevcut hakim ortakları hiçbir kaynağa dayandırılmadan Hamas ile ilişkilendirilmiştir. 30.05.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında da belirttiğimiz gibi Haşmet Aslan dışında hiçbir ortağımız OFAC listesinde yer almamıştır. Bu açıdan sair şirket ortaklarımızın Amerikan Hazine Bakanlığı’nın soruşturmasında yer aldığı iddiası katiyen yalandır. OFAC listesinde yer alan Haşmet Aslan’ın ise daha önce yapılan açıklamada belirtildiği gibi şirketimiz ile ilişkisi kalmamıştır. 30.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz gibi OFAC’a yapılacak başvurumuz en kısa sürede ibraz edilmek üzere hazırlanmaktadır. Asılsız ve yalan bir haber yaparak şirketimize ve ortaklarımıza yönelik çirkin ithamlarda bulunan dijital yayın organı BirGün’e yönelik hukuki süreç derhal başlatılacaktır. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar mer’i mevzuat tahtında cezalandırılacağı unutulmamalıdır.’’

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… ‘’İlgi: 21.11.2011, 11.03.2013, 15.08.2013, 16.09.2013, 04.06.2015, 17.06.2015, 16.05.2016 ve 21.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımızla Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sonucunda Bankamız dahil 12 bankaya idari para cezası verilmesine yargı yolu açık olmak üzere karar verilmesi ve bu kararın Rekabet Kurulu tarafından ilan edilmesi, Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 109.992.300 TL’nin ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na 15 Ağustos 2013’te ödenerek Bankamızca Ankara İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılması hususlarının yanı sıra, izleyen dönemde sürece ilişkin yaşanan gelişmeler duyurulmuştu. Gelinen noktada yargılama süreci Bankamız lehine hüküm doğuracak şekilde sonuçlanmış ve Bankamızca ödenen 109.992.300 TL ceza miktarı iade alınmıştır.’’

KOZAA… ‘’Bilindiği üzere Şirketimiz 05.07.2021 tarihinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin 2020/20 E. Sayılı davası hakkında, ilgili davanın 08.06.2022 tarihine ertelendiğini KAP’ ta açıklamıştı.’’ ‘’İlgili davaya ilişkin olarak bugün gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesi tarafından; 1- Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine, 2- Koza Holding ve Koza İpek Holding A.Ş vekillerinin bağlı iştirak şirketler yönünden katılma taleplerinin atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen kabulüne, 3- Sanıklar vekilinin yargılamaya konu dava ile ilgili olarak Amerika merkezli uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezinin almış olduğu ceza davalarının durdurulmasına ilişkin kararın nazara alınması talebinin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/44 esas sayılı dosyasında karar verilmekle bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 4- Duruşmanın 15/12/2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.’’

IPEKE… ‘’Bilindiği üzere Şirketimiz 05.07.2021 tarihinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin 2020/20 E. Sayılı davası hakkında, ilgili davanın 08.06.2022 tarihine ertelendiğini KAP’ ta açıklamıştı.’’ ‘’İlgili davaya ilişkin olarak bugün gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesi tarafından; 1- Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine, 2- Koza Holding ve Koza İpek Holding A.Ş vekillerinin bağlı iştirak şirketler yönünden katılma taleplerinin atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen kabulüne, 3- Sanıklar vekilinin yargılamaya konu dava ile ilgili olarak Amerika merkezli uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezinin almış olduğu ceza davalarının durdurulmasına ilişkin kararın nazara alınması talebinin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/44 esas sayılı dosyasında karar verilmekle bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 4- Duruşmanın 15/12/2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.’’

KOZAL… ‘’Bilindiği üzere Şirketimiz 05.07.2021 tarihinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin 2020/20 E. Sayılı davası hakkında, ilgili davanın 08.06.2022 tarihine ertelendiğini KAP’ ta açıklamıştı.’’ ‘’İlgili davaya ilişkin olarak bugün gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesi tarafından; 1- Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine, 2- Koza Holding ve Koza İpek Holding A.Ş vekillerinin bağlı iştirak şirketler yönünden katılma taleplerinin atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen kabulüne, 3- Sanıklar vekilinin yargılamaya konu dava ile ilgili olarak Amerika merkezli uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezinin almış olduğu ceza davalarının durdurulmasına ilişkin kararın nazara alınması talebinin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/44 esas sayılı dosyasında karar verilmekle bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 4- Duruşmanın 15/12/2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.’’

GARAN, TGB… ‘’İlgi: 18.06.2019-15.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgi’de kayıtlı açıklamalarımızda, Rekabet Kurulu’nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair 8 Mart 2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açıldığı, açılan davanın reddedildiği, söz konusu karara karşı Danıştay 13. Dairesi nezdinde temyiz başvurusu yapıldığı ve temyiz talebimizin reddedilmesi üzerine Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu, Danıştay 13. Dairesi’nin, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın Bankamız lehine bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verdiği, yerel mahkemenin Danıştay’ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz başvurusunda bulunulduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu. Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin Bankamıza tebliğ edilen kararı ile temyiz yolu açık olarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmekte olup ilgili para cezasının iadesi için gerekli süreç Bankamızca başlatılacaktır.’’

YBTAS… “Şirketimizin faaliyet alanı dahilinde yararlanılmak üzere, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Saray Mahallesi, 220 Ada 74 Parselde kayıtlı kıraç tarla vasıflı 13.991,87m2 yüzölçümlü arazinin 287.000TL bedelle satın alınması için arazi malikiyle anlaşmaya varılmış ve 16.08.2012 tarih ve 28386 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2644 sayılı Tapu Kanununun 36’ncı maddesi kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik kapsamında gerekli iznin alınması için 08.06.2022 tarihinde Yozgat Valiliğine müracaat edilmiştir. Gerekli iznin alınması ve tapu devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben kamuoyuna yeniden bilgi verilecektir.”

DIRIT… ‘’Fabrika binasının Halkbank ile yapılan 14.500.000 TL üzerinden yapılan Vefa Sözleşmesi kapsamında görüşmeler ile ilgili bedelin yarısının peşin istenmesinden dolayı sonuca ulaştırılamamıştır. Bu antlaşmanın gerçekleşmesine dönük yatırımcı Orkun Arslan tarafından 1.000.000 TL bedel ödenmesine rağmen Halkbank 4 yıl önceden yapmış olduğu icra takibini sonlandırarak ilgili taşınmazı icra yolu satışa koymuş, icrada 18.960.000 TL üzerinden finalize edilmiştir. Şirketin toplam Halkbanka’sına olan borcuna istinaden ana paranın 8.700.000 TL’den 14.500.000 TL’ye nasıl çıktığının tespitine dönük dava çalışmaları başlatılmıştır. Buna ilaveten ilgili icra satışının itirazına dönük ihale katılım şartlarının yerine getirilmediği tespit edilmiş ve Isparta İcra Hukuk Mahkemesi Esas No : 2022/320 numarası ile ihale iptal davası açılmıştır. Şirketin toplam borcu Halkbank 14.500.000 TL üzerinden hesaplandığı takdirde bile toplam 16.500.000 TL olup, ilgili satışa itiraz edilmese bile bu satışın tüm borçları kapatabileceği de reel bir durumdur.’’

KONKA… Şirketin uzun yılları içeren tecrübesini de dikkate alarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yaptığımız ön araştırmalar neticesinde, mevcut durum itibariyle ülkemizde üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen nitelikli, katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi konusunda yatırım yapılmasının Şirketimizin karlılığının artırılması, uzmanlığı bulunan kendi sektöründe büyümesi ve yapılacak yatırımın ithal ikamesi özellik taşıması nedeniyle ülke ekonomisine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere; 1) Ülkemiz yıllık tüketimi yaklaşık 300.000 ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen Katlanabilir Kutu Kartonu (Folding Box Board/FBB Karton, sektörde bilinen adıyla “Bristol Kartonu ya da Amerikan Bristol Kartonu”) üretimine ilişkin olarak 250.000 ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına, 2) Ülkemiz yıllık tüketimi yaklaşık 100.000 – 120.000 ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen baz ve dekor kağıt ( inşaat ve mobilya sektöründe kullanılan MDF’nin desen ve renginin sağlanması için kullanılan kağıt) üretimine ilişkin olarak 140.000 ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına, 3) Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan İzmir İli Torbalı ilçesindeki yaklaşık 1.000.000 m² arazinin yukarıda belirtilen yatırımlar doğrultusunda yatırım yeri olarak kullanılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmasına, 4) Yönetim Kurulu tarafından alınan işbu kararda belirtilen hususlar hakkında detaylı bir fizibilite hazırlatılması için Şirket Genel Müdürlüğü’nün görevli ve yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

BANVT… TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı Banvit ve Banvit’in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatıldığına ilişkin özel durum açıklaması 22.12.2020 tarihinde yapılmıştı. Dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmiştir. Karar kesin olmayıp söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

TCELL… Yönetim Kurulunun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 7 Haziran 2022 tarihinde, bu tarihte yapılan ve duyurulan alıma ek olarak, 1.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 91,000 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 918.625 ABD Doları’dır.

CMBTN… ‘’9 Aralık 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda bahsedildiği üzere, Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Çimbeton”) %100 bağlı ortaklığı olan İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“İlion”) operasyonlarına artık ihtiyaç bulunmadığından yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, İlion’un tasfiyeye girişinin kabulü yönünde oy kullanılmasına karar verilmişti. Buna uygun olarak, 10 Aralık 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda İlion’un tasfiye edilmesine karar verilip, tasfiye süreci başlamıştı. 8 Haziran 2022 tarihli ve 10594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, İlion’un tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ve Ticaret Sicil Kaydı’nın Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak terkin edildiği ilan edilmiştir.’’

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
güvenilir casino siteleri Bahiscom - Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -