Gündem

Piyasadan haberler

ALCTL… Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirket nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 126.744.556,92 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 80.537.394 Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo EK/1’de yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934271

 BERA… Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul’da İşlem gören ve içinde Holdinginde bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da “hüküm kurulmaksızın” sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketçe yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdinge 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir. 30.04.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 139.584.831.-TL nakit girişi, 17.940.180.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 121.644.651.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

BEYAZ… Şirket; Edirne İlinde bulunan, Renault ve Dacia Bayiliğinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlamış olup, kesin anlaşmaya varılarak sözleşme imzalanması sonrasında gerekli açıklamalar, yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

CASA… Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kat karşılığı sözleşme hükümleri doğrultusunda 394/33 ada parseldeki şirkete ait B blok olarak adlandırılan dairelerin Yapı Kullanma Belgesi 30613459 onay kodu ve 38 nolu belge ile Yomra Belediyesinden alınmış olup, hak sahiplerine oturum için anahtar teslimleri devam etmektedir.

DZY, DZYMK… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan İzahnamesi’nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 03/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ancak herhangi bir gerçekleşme olmamış ve pay alınmamıştır.

ECILC… 5 Şubat ve 19 Nisan 2021 tarihli açıklamalarında özetle; Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren Dağıtım Sözleşmesinin 2021 yılında sona erdiğini, Baxter Grubu’nun ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP’e ilettiğini, bu kapsamda EİP bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtımı işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.’ne (“Baxter Türkiye”) devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi’nin imzalanmasına karar verildiğini, Rekabet Kurulu’nun 15 Nisan 2021 tarihli toplantısında devre konu işleme izin verdiğini ve süreçte kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacağını duyurmuştuk. Gelinen aşamada, devir işlemleri 1 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmış, ilgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıklar haricindeki varlıkların devri için belirlenmiş olan 3,7 milyon ABD Doları + KDV’lik tutar bugün itibarıyla (03.05.2021) tahsil edilmiştir. Envanter için belirlenen toplam 2.543.400 ABD Doları + KDV tutarındaki satış bedeli 20-26 Ekim 2021 tarihleri arasında, duran varlıkların devri için belirlenmiş olan toplam 234.410 ABD Doları + KDV tutarındaki satış bedeli ise 3 Kasım 2021 tarihinde tahsil edilecektir. Devredilecek iş kolu kapsamında çalışan toplam 50 kişinin iş sözleşmeleri, Devir Tarihi itibarıyla tüm hak ve vecibeleri ile Baxter Türkiye’ye devredilmiştir.

ERSU… Şirketin 16.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu açıklamaya istinaden Konya 2. Vergi Mahkemesi’nin 29.03.2021 tarihli 2020/516 E. 2021/411 K., 2020/517 E. 2021/410 K. ve 2020/518 E., 2021/412 K. sayılı, kararları ile , 2.818.258,05 TL olarak işletilecek tecil faizinin şirkete ödenmesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilen husus ile ilgili olarak söz konusu tutarın tahsili için idare nezdinde başvuru yapılmış olup ödemenin tazmininin ivedilikle yapılması günlük olarak takip edilmektedir.

EMKEL… Şirketin 12.04.2021 tarih 2021/015 nolu toplantısında şu kararlar alınmıştır. -Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) II–18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmasına, -Kurul’un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, -Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmişti açıklamasına istinaden; 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olunan Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.05.2021 tarihli E-29833736- 110.04.04-5905 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayladığı hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

FONET… Gateway Technology Co. W.L.L. ile İmzalanan Sözleşme Hk… Şirket Katar’da mukim “Gateway Technology Co. W.L.L.” ile “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)” Kullanım Lisansı Satış Sözleşmesi’ni 600.000,00 USD bedelle 03.05.2021 tarihinde imzalamıştır.

KATMR… Şirketin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Ticaret Bakanlığı’na yapmış olduğu başvuru Ticaret Bakanlığı’nın 03.05.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 27.04.2021 tarihli E50035491-431.02-00063585518 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

LOGO… Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak 12 Temmuz 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca uygulanan Şirket Paylarının Geri Alımı Programı kapsamında Şirket mülkiyetinde bulunan paylardan Şirket sermayesinin %0,258’ine tekabül eden 64.500 adedinin Şirket Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Erkurt’a satışına; “ilişkili kişilere pay satışında fiyat, borsanın toptan satışlar pazarı düzenlemeleri uyarınca belirlenecek baz fiyattan aşağı olamaz” kuralına uygun olarak yapılmasına; işleme baz alınacak pay satış değerinin; başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 OMD, OSMEN… Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)’nin sermayesinin 19.919.009 TL’den 20.431.259 TL’ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 512.250 TL nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay 2019 Yılı için 5,70 TL (336.500 Nominal) , 2017 Yılı için 5,94 TL (175.750 Nominal) fiyatla ekte bilgileri sunulan şirket çalışanlarına Kurum aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) 05.05.2021 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde “Borsa’da işlem gören nitelikte” ihraç edilecek olup, takas işlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve MKK bünyesinde gerçekleştirilecektir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

 SEKUR… Bağlı ortaklığın hisse edinimi hakkında… Bağlı ortaklık Polifilm Ambalaj San. A.Ş.’nin , İngiltere ‘de yerleşik, 12200362 sicil nolu 1000 GBP sermayeli PFL Flexible Films Limited Şirketinin tüm hisselerini 1000 GBP peşin bedelle satın aldığı bilgisi alınmıştır.

ULUUN… Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 28.04.2021 tarihinde vermiş olunan teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 20.05.2021-15.06.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu