Ekonomi

Piyasadan haberler

AKYHO… Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.04.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, atık yönetimi, geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösterecek 3.000.000,00 TL sermayeli ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ARSAN… Şirket, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Alınan tüm tedbirlere uyulmak suretiyle kısmen üretim faaliyetine devam edilmektedir. Üretim faaliyetine başlanılmayacak bölümler için ise koronavirüs (Covid-19)nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18/2/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması kararı 30/6/2021 tarihine kadar uzatılarak uygulanacaktır.

DAGI… Şirket, Viaport Venezia adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 78 olmuştur.

DOHOL… Sermayesine %50 oranında iştirak edilen tamamen ödenmiş 17.550.000 TL sermayesi bulunan, Egmont International Holding A/S (“Egmont”) ile müştereken kontrol edilen iştirak Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.’de (“Doğan Egmont”) Egmont’un sahibi bulunduğu beheri 1 TL itibari değerdeki toplam 8.775.000 adet payı temsil eden nama yazılı pay senedinin satın alınması ve devir işlemleri 26.04.2021 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiş olup “Kapanış” işlemleri bugün itibari ile tamamlanmıştır. Böylelikle Doğan Egmont’un tek pay sahibi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. olmuştur.

EUYO… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Tablosu… Teklif Edilen Tarih: Belli Değil. Brüt: 0,0625000 Net: 0,0625000

ETYAT… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Tablosu… Teklif Edilen Tarih: Belli Değil. Brüt: 0,0600000 Net: 0,0600000

EUKYO… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Tablosu… Teklif Edilen Tarih: Belli Değil. Brüt: 0,0575000 Net: 0,0575000

GEDZA… Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.04.2021 tarih ve 2021/07 ve 2021/08 sayılı kararları ile Gediz Belediyesi Özyurt Mahallesinde bulunan 894 ada,1 parsel no’lu 675,51 m2 arsa vasfındaki taşınmazın açık artırma usulü ihalesi sonucu 3.900.000,00 TL mal bedeli ve 702.000,00 TL KDV’si olmak üzere toplam 4.602.000,00 TL bedel ile şirket uhdesinde kalmıştır. İhale şartnamesine uygun olarak bedelin %20’si peşinat olmak üzere kalanı 8 eşit taksitte ödenecektir.

HUBVC… Şirketin 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin Ottoo’nun sermayesinde sahip olduğu %4,55 oranındaki toplam 2.694 TL nominal değerli payın bütün hak ve borçları ile birlikte bedelsiz olarak Ottoo’nun kurucularından Murat Aras’a devrine karar verilmiştir. Bağlı ortaklık STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin (“STRS”) 26.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ottoo’nun sermayesinde sahip olduğu %6,00 oranındaki toplam 3556 TL nominal değerli payın bedelsiz bütün hak ve borçları ile birlikte olarak Ottoo’nun kurucularından Murat Aras’a devrine, aynı şekilde karar verilmiştir. Böylelikle Şirket ve bağlı ortaklık STRS’nin Ottoo’da payı kalmamıştır.

HUBVC… İştirak Workiom Teknoloji A.Ş.’ne Borç Verilmesi Hakkında… 26.04.2021 tarihli Borç Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile iştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş.’ne (“Workiom”) 30.04.2021 tarihine kadar, toplamda 20.000 ABD Doları tutarında borç verilmesine karar verilmiş olup, 26.04.2021 tarihinde bugün 3.000 ABD Doları tutarında ilk ödeme yapılmıştır. Şirket ile Workiom arasında yapılan Sözleşme ile 31/05/2021 tarihine kadar Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirket talebi halinde katılma hakkına sahip olacaktır. Sermaye artırımının 31/05/2021 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde söz konusu borç 01/06/2021 tarihinde muaccel olacak, sözleşme şartlarında Workiom tarafından Şirkete geri ödenecektir.

ISMEN, IYM, AYDEM… Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan ek satış dahil 130.000.000 TL nominal değerli payların %5’inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

 

KENT… Şirket Yönetim Kurulu, SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri” ve “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında, 158.569.653,00 TL tutarında “Net Dönem Kârı” oluştuğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 MSGYO… 08.03.2021 tarihinde yapmış olunan açıklamada belirtildiği üzere Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50’si (yüzde elli) ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50’sinin (yüzde elli) şirket tarafından satın alınmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılmasına karar verilmiş idi. Ancak, bahse konu satın alma işlemi, farklı fırsatlara odaklanılması amacı ile sonlandırılmış bulunmaktadır. Arsa sahibine yapılmış olan kaparo ödemesi, şirkete iade edilmiştir.

 ODAS… 21-22 Nisan 2021 tarihlerinde bağlı ortaklık Çan2 Termik A.Ş. (“Çan2 Termik”) paylarının halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle halka arz edilen 67.590.000 TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.759.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.349.000 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı halka arz fiyatı olan 3.90 TL/pay üzerinden gerçekleşmiştir. Ek satışa sunulan payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Ek satışa sunulan paylar ile birlikte Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,44 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,83 katı talep gelmiştir.

 SAFKR… 22.01.2021 tarihinde bağlı ortaklık Teksav Teknoloji A.Ş.’nin Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8 adet hava alanı/helikopter pistinin aydınlatma malzemeleri ve bunların montajı ihalesine teklif verdiği açıklanmıştı. İhale merciinin değerlendirmesi sonucunda; teknik incelemeden başarılı olmuş ancak en düşük teklifin başka bir Şirket tarafından verildiği öğrenilmiştir.

SAYAS… Üretim Hattının Modernizasyonu Amacıyla Yatırım Teşvik Belgesi Alınması: Şirketin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Belge kapsamında 5.778.905 TL tutarında makine – ekipman gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası ile tedarik edilecektir. Bahse konu yatırım tutarı kamuya açıklanan son bilançomuzdaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57’sine tekabül etmektedir.

SKTAS… Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi’nin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Genel Kurul Onayı: Şirketin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin (“Efeler Çiftliği”) kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) yaptığı başvurunun SPK’nın 19.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylandığını duyurmuştuk. SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni, Efeler Çiftliği’nin bugün (26.04.2021) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahipleri tarafından görüşülerek onaylanmıştır.

SMART… Smartforecast Ürününün Geliştirilmesi: Şirketimizce Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) içerisinde geliştirilen ve İEE/BP-VT/2388 kayıt tescil numaralı, “İstatistiksel algoritmaların kullanılarak ürün ve lokasyon bazlı, bir zaman dilimindeki satışların / maliyetlerin tahmin edilmesi” konulu “Smartforecast (İstatistiki Tahminleme Uygulaması)” adlı bilgisayar programının geliştirilmesine ilişkin ürünleşme fazı tamamlanmıştır. Ürüne ilişkin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine başlanmış olup, gelişmeler pay sahipleri ile paylaşılacaktır.

THYAO… Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Özbekistan’ın Fergana ve Ürgenç şehirlerine, Kazakistan’ın Türkistan ve Somali’nin Hargeisa şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

TCZ, TCZB… Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ nin Halka Arzı Hk: Bankanın %100 bağlı ortaklığı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO)’nin mevcut 3.520.215.000 TL çıkarılmış sermayesinin 1.173.405.000 TL artırılarak 4.693.620.000 TL’ye yükseltilmesi ve artırılan sermayenin halka arzına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğ gereği yapılan başvuru Kurul’un 22.04.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ziraat Yatırım) tarafından liderliği yapılan söz konusu halka arza ilişkin talep toplama süreci 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde birim pay fiyatı 1,60 TL üzerinden gerçekleştirilecektir. Halka arz kapsamında mevzuat gereği zorunlu olan taahhütler dışında Banka, 23.04.2021 tarihinde Ziraat GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ve kendi internet adresinde (www.ziraatgyo.com.tr) yayınladığı izahnamenin 26.5.1 maddesinde detayları açıklanan Geri Alım Taahhüdü vermektedir. Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Bankamıza 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı verilmektedir. Halka arz sonuçları ve Geri Alım Taahhüdü sürecine ilişkin bilgiler Ziraat Yatırım ve Ziraat GYO tarafından KAP’ta ilan edilecektir.

TRGYO… Şirketin 21.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)’nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden 293.000.924 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK ) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 132.197.320,20 TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeni ile kar dağıtımı yapılmayacak olup, bu durumun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TUCLK… Firma Otomotiv için Elektrikli Araçlar Akü şarj teknolojisine ait Mevcut Müşterimiz Mahle firmasının Avrupa’daki tesislerine ( İspanya ve Macaristan) tedarik edilmek üzere 3 farklı projede toplam 6 farklı parçada proje ortağı seçilmiştir. Firma bu 3 proje için müşteri tarafından ürün geliştirme ve tasarım aşamasından başlayarak seri üretim ile devam edecek süreçte stratejik proje ortaklığı yapacaktır. Bu güveni hak etmekten geleceğine inandığımız bu projeler ile ülkemize ihracat bedeli kazandırıp istihdam yaratacak olmaktan da gurur duyuyoruz. -Proje E-Kompresör Phev (Plug-in Hibrit Elektrikli araçlar ) için Yüksek basınçlı Alüminyum Enjeksiyon parçalardır. Parçalar üretimden %100 Helyum sızdırmazlık testi kontrolü ve yüksek teknoloji gerektirmektedir. 2023’te başlayacak ve 2032 yılına kadar devam edecek projemizde Tuğçelik yaklaşık 2 milyon set Ürünü Macaristan’a Sevk edecek ve toplamda 11.260.000 Euro gelir elde edecektir. -Proje OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyüm Enjeksiyon Parçalarıdır. 2022 de seri imalata başlayacak projemiz 2027 yılına kadar devam edecek olup 5 yıl boyunca 949.505 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 24.000.000 Euro Ciro yapılacaktır. -Projede OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyüm Enjeksiyon Parçalarıdır. 2024de seri imalata başlayacak projemiz 2029 yılına kadar devam edecek olup 478.000 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 14.730.000 Euro Ciro yapılacaktır. Toplamda 3 projeyle 50.000.000 Euro İhracat geliri elde edilecektir.

ULKER… Şirketin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 25 Mayıs 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

VESBE… 18.03.2021 ve 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, SPK’nın Kar Payı Tebliği’nin 5. maddesinin 2/b bendi ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi kapsamında, üç eşit taksitte ödenecek kâr payının dağıtım tarihleri Yönetim Kurulu’nun 22.04.2021 tarihli kararı ile 31.05.2021, 30.06.2021 ve 30.07.2021 olarak belirlenmiştir.

VESTL… 18.03.2021 ve 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, SPK’nın Kar Payı Tebliği’nin 5. maddesinin 2/b bendi ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi kapsamında, üç eşit taksitte ödenecek kâr payının dağıtım tarihleri Yönetim Kurulu’nun 22.04.2021 tarihli kararı ile 30.07.2021, 30.09.2021 ve 30.11.2021 olarak belirlenmiştir.

YGYO… Şirket Yeşil GYO projelerinin ana finansörü olan ve en yüksek kredi riskimiz bulunan Banka ile Şirketin kredi borçlarının tasfiyesi, İnnovia 4, İnnovia Arifiye, Elexia Tuzla Projelerinin tamamlanmasına yönelik yeni finansman sağlanması ve garantör olması hususlarında anlaşmaya varılarak 15.01.2021 tarihli Protokol’ün (Esas Protokol) imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurmuştuk. İşbu Esas Protokol kapsamında: -Şirket Yeşil GYO’nun Finansör Banka’ya 396 milyon TL tutarında İnşaat Kredisi Anapara borcu ödenmiştir. -Projelerin tamamlanmasına yönelik yeni finansman için Finansör Banka lehine ilave 402 milyon TL ipotek verilmiştir. -Finansör Banka garantörlüğünde satılan Elexia Levent projesindeki konutların inşaatı hızla devam etmektedir. Daire teslimlerine Temmuz 2021 tarihinde başlanılacak ve Finansör Banka’nın bu projedeki garantör riski kapanacaktır. -İnnovia 4 Projesi inşaat imalat çalışmalarına başlanmıştır. Kat irtifakı kurulumu için arsa sahiplerinden vekâlet toplanması süreci devam etmektedir. Kat irtifakının kurulumuna müteakiben Finansör Banka’nın desteği ve kontrolüyle blokların kalan inşaat imalatları başlayacak ve 12-18 ay içinde hak sahiplerine daireleri teslim edilecektir. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır. -İnnovia Arifiye Projesi inşaatının tüm fizibilite ve teknik çalışmaları finansör banka ve Yeşil GYO ekiplerince tamamlanmış durumdadır. Finansör Banka’nın desteği ve kontrolüyle 31.05.2021 tarihine kadar inşaat çalışmalarına başlanacak olup proje inşaatının 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır. -Elexia Tuzla Projesi inşaatının tüm fizibilite ve teknik çalışmaları finansör banka ve Yeşil GYO ekiplerince tamamlanmış durumdadır. Finansör Banka’nın desteği ve kontrolüyle 17.05.2021 tarihine kadar inşaat çalışmalarına başlanacak olup proje inşaatının 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projeden taşınmaz alacak müşterilere Finansör Banka garantörlüğünde ve piyasadan uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır.. -Projelerimizden daire alan ve dava açan müşteriler ile sulh olunarak yapılacak anlaşma kapsamında müşterilerin daireleri kendilerine teslim edilecektir.

ZORLF… 2020 yılı karının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe’nin ayrılmasından sonra kalan karın “Olağanüstü Yedekler Hesabı”‘na alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 POLTK… Şirkete karşı, Daniel J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin EyaletiMarathon Bölge Mahkemesi’nde 2019CV000399 dosya numarasıyla, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili talebiyle açılmış olan davaya son durum 04.05.2020 tarihinde kamuya duyurulmuştu. Söz konusu davada Şirket ile davacı taraflar ve yasal temsilcileri arasında uzlaşma sağlanmış olup, dava sonlandırılmıştır. Şirket bu uzlaşma kapsamında davacı taraflar ve yasal temsilcilerine toplam 150.000 (Yüz elli bin) Amerikan Doları ödeme yapmış, bunun neticesinde davacı taraflar tüm hukuki taleplerinden vazgeçmişlerdir. Şirketin kamuya açıklanan 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarında bu dava için ayrılmış olan karşılık tutarı 390.400 (Üç yüz doksan bin) Türk Lirası’dır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu